Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

48/19.11.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имоти с нови пл. номера 1 и 2 и съществуващата в ПИ1 двуетажна масивна жилищна сграда по плана на с.Калище, махала „Милошова”,  Община Ковачевци,област Перник, с възложител: Валентина Георгиева Стоянова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци