Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№49/20.11.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл.номер 12 и съществуващата сграда по кадастралния план на с.Косача, махала „Поляна”, Община Ковачевци, област Перник, с възложител: Иво Димитров Иванов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци