Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

50/21.11.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработен подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за промяна на предназначението на земеделска земя на ПИ 110009, местност „При чуката” по КВС на с.Ковачевци, Община Ковачевци, с възложител: Кирил Г.Апостолов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработения ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци