Актуална тема »

С Т Р А Т Е Г И Я

 ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 г.

ПРИ ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ,ОБЛАСТ ПЕРНИК

Стратегия 19-23g.