Актуална тема »

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЧЕВЦИ

 

Община  Ковачевци уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г.

 

 На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове,  чл.66 ал. 1 и ал. 2  и чл.69, ал.1, т.1 и т. 4 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка  с чл. 66, ал. 1  от Закона за местните данъци и такси,  Община  КОВАЧЕВЦИ уведомява всички заинтересовани органи и организации, както и физически лица и представители на юридически лица, че на 27.12.2019 г. от 11:00 часа в Заседателна зала на Общинска администрация -  Ковачевци ще се проведе публично обсъждане на Проекта на план-сметка за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на община Ковачевци за 2020г.

В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ),  Община Ковачевци предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно –  сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депо или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2020 г. са предвидени средства в размер на 248 696 лева, съгласно проект на Предложение за решение на Кмета на  Община Ковачевци до Общинския съвет – Ковачевци, относно: приемане на план-сметката за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл. 65 и чл. 66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на е-mаil адрес:  oba_kovachevtsi@abv.bg или в Общинска администрация –  Ковачевци, на първия етаж в сградата на общината, в едномесечен срок считано от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Ковачевци  на основание чл. 66, ал. 1, от АПК. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на Общинска администрация -  Ковачевци или от публикувания по-долу проект за решение.

UVEDOMLENIE