Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№54/04.12.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработен проект за подробен устройствен план – план застрояване за промяна предназначението на ПИ с идентификатори 35434.181.10 и 35434.10.49. отредени за къщи за гости, по КККР на землище с.Калище, Община Ковачевци, област Перник, с възложител: Васил Йорданов Кряков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработения проект за ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци