Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

55/05.12.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Община Ковачевци, обявява, че е постъпило инвестиционно предложение за „Изграждане на ЛПСОВ (локална пречиствателна станция за отпадъчни води” към „Къща за гости” и ресторант „Калената къща” в с.Калище , община Ковачевци, област Перник с възложител: „ЕКО ПАЗАРИ”ЕООД.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното инвестиционно предложение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци