Новини »

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на Наредба изменение на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Ковачевци.

На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, считано от 11.12.2019г. Последните могат да бъдат депозирани в Общински съвет Ковачевци или на е-mail  адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

.

МОТИВИ:

 

1. Изменението е мотивирано и целта е, с промяна на Наредбата, да се премахнат изричните разпоредби,  които са незаконосъобразни и в противоречие със Закона за вероизповеданията.

2. За прилагане на  промените не са необходими финансови средства.

3. Актуализирането на Наредбата, ще допринесе за отстраняване на  двусмислие и противоречие между Наредбата и Закона за вероизповеданията,  и да се синхронизира  подзаконовия  нормативен акт със Закона за  вероизповеданията.

4. Изменението на  Наредбата  не противоречи на нормите на Европейския съюз.

Приложения:

1. Доклад, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.

2. Мотиви за конкретна необходимост от приемане на промяната.

3. Частична оценка на въздействието.

Конкретни мотиви

ДОКЛАДНА ПРОМЯНА НАРЕДБА ОБЩЕСТВЕН РЕД

ДОКЛАД ПРОМЯНА НАРЕДБА ОБЩЕСТВЕН РЕД (2)