Обяви »

ЗАПОВЕД

№РД 385/16.12.2019 г.

Във връзка със Становище на Главния архитект на Община Ковачевци с

№11/12.12.2019 г. и на основание чл.135,1 от ЗУТ

След като се запознах с внесените по преписката документи за исканото изменение намирам искането за основателно:

РАЗРЕШАВАМ:

Да се изработи проект за подробен устройствен план /ПУП -ПРЗ/ – план за изменение на регулация и застрояване за УПИ VII – 167,  кв.39 по плана на с. Лобош за обществени нужди.

1. Проектът не предвижда обособяване на нов квартал и ново УПИ, запазва се

устройствената зона а предвижда отреждане за обществени нужди.

2. Вид на територията: Жм – жилищна

Плът. Застр.- мах. 40%

Инт. Застр. – 1,2

Озел. От – мин. 60 %

Макс. Височина до 10 м. 3. ет.

Свободно застрояване.

3. Обявяване съгласно чл.131, ал,1 от ЗУТ

Проектът следва да се изготви съгласно изискванията на Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, ЗУТ и Наредба №7 /22.12. 2003 г.

за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони.

Планът да бъде изготвен във фаза окончателен проект , в срок от тридесет (30)  дни от датата на издаденото становище.

Заповед РД -385/16.12.2019 г.