Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ 02/10.01.2020г.

Дирекция „ТУМПР” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е издадена Заповед № РД-17/10.01.2020г. за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/- план за изменение на регулация и застрояване за УПИ VII- За Обнс, сграда на обществени, организации, културен дом и озеленяване, кв.101 по плана на с.Ковачевци, област Перник.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и в случай на необходимост да подават писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.