Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

3/15.01.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот 37513.89.23 по КК на с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, с възложител: Мариана Димитрова Л.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на ПУП-ПЗ и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.ю

 

 

                                                                                Община Ковачевци