Обяви »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общински съвет  Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на Правилник за организацията и дейността на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата при община Ковачевци.  На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, считано от 17.01.2020 г. Последните могат да бъдат депозирани в Община Ковачевци или на е-mail адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg.

 МОТИВИ:
1. Създаването на този правилник е  с цел  осъществяване на дейности по координация и контрол на проблемите на безопасността на движението и предприемане на мерки за нейното подобряване на територията на община Ковачевци .
Приложения: 1. Проект на Правилник за организация и дейността на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата при община Ковачевци.