Обяви »

С Ъ ОБ Щ Е Н И Е

 

 

 Общински съвет Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на Наредба за опазване на селскостопанското имущество на територията на община Ковачевци. На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проет в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, считано от 22.01.2020г. Последните могат да бъдат депозирани в Общински съвет Ковачевци или на e-mail адрес : oba_kovachevtsi@abv.bg

 

 

 

 

 

Община Ковачевци

М О Т И В И

към проект на Наредба за опазване на селскостопанското имущество на Община Ковачевци

/съгласно чл.28,ал.2 от Закона за нормативните актове/

 

1.Причини, които налагат приемането на наредба за опазване на селскостопанско имущество на територията на община Ковачевци:

Съгласно разпоредбите на чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, кметовете на общините организират, ръководят и контролират опазването на селскостопанското имущество на територията на общината, организират и опазването на селскостопанското имущество, издирват нарушителите, налагат административни наказания и вземат мерки за възстановяването на вредите.

 

2.Цели, които се поставят с приемането на наредбата:

Предлаганият проект на наредбата цели усъвършенстване и отстраняването на неясноти на уредбата.Предоставя се възможност на населението на община Ковачевци да направят предложения за допълване на цялата наредба, цели се да бъдат разрешени въпроси и проблеми, които не са обхванати в наредбата, както и по-ефективно прилагане на нормативни актове в областта на опазването на селскостопанското имущество.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата:

Прилагането за Наредбата за опазване на селскостопанското имущество на община Ковачевци не изисква финансови средства.

 

4.Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива

По-добър синхрон в работата между местната власт и органите на МВР при опазването на селскостопанското имущество. Засилване контролът и ефективността при опазването на селскостопанското имущество и санкционирането на нарушителите. Намаляване на загубите за жителите от посегателствата върху селскостопанското имущество.Синхронизиране на Наредбата с действащото законодателство в Република България.

Очаква се прилагането на предлаганият проект на Наредбата за опазване на селскостопанското имущество на територията на община Ковачевци да има положителен ефект върху населението, включително общинска администрация, чрез внасянето на яснота и подробна регламентация.Чрез направените от населението на община Ковачевци предложения ще бъдат регламентирани необхванати до този момент обществени отношения, което ще способства за разрешаване на други проблеми на територията на общината.

 

 

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Настоящият проект на наредбата не противоречи на Европейското законодателство и Европейската харта за местно самоуправление и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт на Република България.

Наредбата е подзаконов нормативен акт, разработен на основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8 от Закона за опазването на селскостопанското имущество.Проектът на наредбата е съобразен с разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество и Закона за местните данъци и такси.

Наредба за опазване на селскостопанското имущество