Обяви »

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, както следва:

 

1. В част ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА

 

А. Имоти, които Община Ковачевци има намерение да предостави под наем /при постъпване на искания до кмета на Община Ковачевци за предоставяне под наем на имоти общинска собственост от страна на физически и юридически лица се процедира по реда на чл.14 от ЗОС и чл.20 от Наредба за общинската собственост/:

 

1. В село Ковачевци се добавя нова точка 6:

 

6. Помещение за здравни нужди с площ 20.00 кв.м.  и ½ и.ч. коридор, фоайе и санитарен възел с обща площ 24.50 кв.м. или всичко 44.50 кв.м. намиращи се на 1 етаж в сградата на СЗУ с. Ковачевци, община Ковачевци