Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№5/30.01.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на ПУП (подробен устройствен план) план за регулация и застрояване за УПИ VII-167, кв.39 по рег.план на с.Лобош, община Ковачевци, област Перник, с възложител: Моника Р.Крякова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци