Обяви »

Я В Л Е Н И Е

6/31.01.2020 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че са издадени:

-         Заповед РД-40/30.01.2020 г. на Кмета на Община Ковачевци за изработване на подробен устройствен план – план изменение на план регулация и застрояване на УПИ VI, кв.39 отреден за Училище по плана на с.Сирищник, община Ковачевци, област Перник.

-         Заповед РД-41/31.01.2020 г. на Кмета на Община Ковачевци за изработване изменение на подробен устройствен план – план застрояване  за поземлен имот с идентификатор 37513.89.23 по кадастралния план на с.Ковачевци,  община Ковачевци, област Перник.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят със Заповедите на Кмета на Община Ковачевци в сградата на общината и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци