Обяви »

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№РД 56/12.02.2020г.

с.Ковачевци

     На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №44 от Протокол №7 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2020 г.

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

          Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на ползвателите,  по сключени споразумения, описани в списъци по землищe за с.Ракиловци, на територията  на община Ковачевци, както следва: С. РАКИЛОВЦИ

Ползвател

Ползвана площ

Площ на имота

№ на имот по КВС

№ на имот по ЗКИР

ЕЛИЦА СТОИЛОВА НИКОЛОВА

1.290

5.010

56 0.56
ЕЛИЦА СТОИЛОВА НИКОЛОВА

1.115

5.254

60044 60.44
ЕЛИЦА СТОИЛОВА НИКОЛОВА

0.963

2.134

60024 60.24
ЕЛИЦА СТОИЛОВА НИКОЛОВА

0.806

0.806

53007 53.7
ЕЛИЦА СТОИЛОВА НИКОЛОВА

0.796

13.765

55 0.55
ЕЛИЦА СТОИЛОВА НИКОЛОВА

0.599

1.528

53017 53.17
ЕЛИЦА СТОИЛОВА НИКОЛОВА

0.521

0.521

53031 53.31
ЕЛИЦА СТОИЛОВА НИКОЛОВА

0.452

5.254

60044 60.44
ЕЛИЦА СТОИЛОВА НИКОЛОВА

0.306

7.630

301 0.301
ЕЛИЦА СТОИЛОВА НИКОЛОВА

0.174

1.504

121 0.121
ЕЛИЦА СТОИЛОВА НИКОЛОВА

0.158

13.765

55 0.55
ЕЛИЦА СТОИЛОВА НИКОЛОВА

0.113

2.202

522 0.522
ЕЛИЦА СТОИЛОВА НИКОЛОВА

0.083

1.504

121 0.121
ЕЛИЦА СТОИЛОВА НИКОЛОВА

0.024

0.418

54010 54.10
 

7.400

   
ИВАЙЛО СЛАВЧОВ ЙОРДАНОВ

1.572

5.254

60044 60.44
ИВАЙЛО СЛАВЧОВ ЙОРДАНОВ

0.657

2.134

60024 60.24
ИВАЙЛО СЛАВЧОВ ЙОРДАНОВ

0.514

2.134

60024 60.24
ИВАЙЛО СЛАВЧОВ ЙОРДАНОВ

0.329

5.254

60044 60.44
 

3.072

   
РАДОСЛАВ ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ

1.217

7.630

301 0.301
РАДОСЛАВ ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ

0.570

7.630

301 0.301
РАДОСЛАВ ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ

0.534

5.010

56 0.56
РАДОСЛАВ ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ

0.314

13.765

55 0.55
РАДОСЛАВ ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ

0.187

5.010

56 0.56
РАДОСЛАВ ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ

0.126

0.853

112006 112.6
РАДОСЛАВ ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ

0.103

1.477

109 0.109
РАДОСЛАВ ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ

0.074

3.260

298 0.298
РАДОСЛАВ ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ

0.039

1.213

300 0.300
 

3.164

   
ЮЛИАН ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ

0.461

0.968

47015 47.15
ЮЛИАН ВИКТОРОВ ГЕОРГИЕВ

0.060

13.765

55 0.55

 

 

в размер на средното годишно рентно плащане за землището, което за село Ракиловци е 10 лева.

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда предвиден в АПК.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

 

инж.Любомир Цветков

 зам.-кмет на Община Ковачевци

/оправомощен със Заповед РД №12/08.01.2020г../

 

ВБ