Обяви »

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№РД57/12.02.2020г. г.

с.Ковачевци

     На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №47 от Протокол №7 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2020 г.

 

 

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

 

  Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на ползвателите,  по сключени споразумения, описани в списъци по землищe за с.Светля, на територията  на община Ковачевци, както следва:  С. СВЕТЛЯ

Ползвател

Ползвана площ

Площ на имота

№ на имот по КВС

№ на имот по ЗКИР

АДРИАН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ

0.258

0.976

10008 10.8
АДРИАН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ

0.083

2.915

601 0.601
АДРИАН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ

0.036

2.915

601 0.601
 

0.377

   
АСЕН СТЕФАНОВ КИРИЛОВ

1.213

1.213

15037 15.37
АСЕН СТЕФАНОВ КИРИЛОВ

0.568

0.829

14027 14.27
АСЕН СТЕФАНОВ КИРИЛОВ

0.506

4.929

211 0.211
АСЕН СТЕФАНОВ КИРИЛОВ

0.506

0.916

288 0.288
АСЕН СТЕФАНОВ КИРИЛОВ

0.381

3.291

379 0.379
АСЕН СТЕФАНОВ КИРИЛОВ

0.326

3.291

379 0.379
АСЕН СТЕФАНОВ КИРИЛОВ

0.102

0.102

14048 14.48
АСЕН СТЕФАНОВ КИРИЛОВ

0.050

0.555

602 0.602
 

3.652

   
ГЕОРГИ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ

1.183

1.547

18010 18.10
ГЕОРГИ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ

0.121

3.079

606 0.606
ГЕОРГИ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ

0.067

3.782

320 0.320
ГЕОРГИ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ

0.015

0.313

10039 10.39
 

1.386

   
ИВАЙЛО ЕВТИМОВ ВАСИЛЕВ

1.574

1.574

12020 12.20
ИВАЙЛО ЕВТИМОВ ВАСИЛЕВ

1.445

1.566

12002 12.2
ИВАЙЛО ЕВТИМОВ ВАСИЛЕВ

0.362

0.420

13008 13.8
ИВАЙЛО ЕВТИМОВ ВАСИЛЕВ

0.214

4.929

211 0.211

 

 

в размер на средното годишно рентно плащане за землището, което за село Светля е 10 лева.

 

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда предвиден в АПК.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

инж.Любомир Цветков

 зам.-кмет на Община Ковачевци

/оправомощен със Заповед РД №12/08.01.2020г./

 

ВБ