Обяви »

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№РД 59/12.02.2020г.

с.Ковачевци

     На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №46 от Протокол №7 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2020 г.

 

 Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на ползвателите,  по сключени споразумения, описани в списъци по землищe за с.Слатино, на територията  на община Ковачевци, както следва:

 

С. СЛАТИНО

 

Ползвател

БЗЗ

Ползвана площ

Площ на имота

№ на имот по КВС

№ на имот по ЗКИР

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ЕВГЕНИЕВ 6

0.384

2.888

13011 13.11
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ЕВГЕНИЕВ 2

0.238

0.386

10030 10.30

0.62

МАРИЯ ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА 3

2.198

2.888

13011 13.11
МАРИЯ ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА 3

1.862

2.742

14008 14.8
МАРИЯ ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА 3

0.915

2.684

58 0.58
МАРИЯ ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА 1

0.476

0.652

10018 10.18

 

в размер на средното годишно рентно плащане за землището, което за село Слатино е 10 лева.

Заповедта подлежи на обжалване по реда предвиден в АПК.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

инж.Любомир Цветков

 зам.-кмет на Община Ковачевци

/оправомощен със Заповед РД №12/08.01.2020г./

 

ВБ