Обяви »

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№РД 60/12.02.2020г.

с.Ковачевци

     На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №48 от Протокол №7 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2020 г.

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на ползвателите,  по сключени споразумения, описани в списъци по землищe за с.Чепино, на територията  на община Ковачевци, както следва:

 

 

С. Чепино

 

Ползвател

БЗЗ

Ползвана площ

Площ на имота

Собственик-име

№ на имот по ЗКИР

БОРИСЛАВ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ 12

0.012

2.952

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ 0.32

 

 

в размер на средното годишно рентно плащане за землището, което за село Чепино е 10 лева.

 

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда предвиден в АПК.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

 

инж.Любомир Цветков

 зам.-кмет на Община Ковачевци

/оправомощен със Заповед РД №12/08.01.2020г./

ВБ