Обяви »

З А П О В Е Д

№РД 68/17.02.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 3 от Протокол № 1/09.01.2020г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, Решение №242 на Общински Съвет – Ковачевци от 31.10.17г.

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя на ПИ 110009, местност „При чуката” по КВС на с.Ковачевци, Община Ковачевци, област Перник.

Изменението касае промяна предназначението на имота от земеделска територия в урбанизирана територия, зона „ЖМ” (жилищно малкоетажно застрояване).

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищно малкоетажно застрояване”, с устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 40 %;

-          Интензивност на застрояване – от 1.2;

-          Озеленена площ – мин. 40 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. ;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

 

 

………………………

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци           

 Заповед №68