Обяви »

З А П О В Е Д

№РД69 /17.02.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 1 от Протокол № 2/13.02.2020г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, Становище №11 от 12.12.2019г., издадено от Главен архитект на Община Ковачевци

О Д О Б Р Я В А М:

 

 

Изменение на ПУП (подробен устройствен план) – План за регулация и застрояване за УПИ VII-167, кв. 39 по регулационния план на с. Лобош, община Ковачевци, област Перник.

Изменението касае смяна отреждането на УПИ VII – 167, кв. 39 в УПИ VII – 167 за обществено обслужване, по регулационния план на с. Лобош, община Ковачевци, област Перник.

С проекта не се предвижда обособяване на нови квартали.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина”, с устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 40 %;

-          Интензивност на застрояване – от 1.2;

-          Озеленена площ – мин. 60 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

 

 

 

 

………………………

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци   

Заповед