Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

8/20.02.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – външно ел.захранване и водопроводно отклонение до УПИ I-153, кв.104 , Стопански двор, по регулационния план на с.Егълница, Община Ковачевци, област Перник, с възложител: „СП ТРЕЙД 2014” ООД.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура