Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

9/05.03.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на ПУП – ПЗ за поземлен имот 37513.89.23 по КК на с.Ковачевци, Община Ковачевци, област Перник, с възложител: Мариана Л.- Юсеф.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят със Изменението на ПУП – ПЗ в сградата на общината (2 етаж) и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци