Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

12/12.03.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот нов планоснимачен №23 по кадастралния план на с.Егълница, махала „Беловска”, Община Ковачевци, област Перник, с възложител: Соня К. Луканова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката в сградата на общината (2 етаж) и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци