Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповед №РД-175/23.04.2020год.

 

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи а именно:

 

1.Автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК № РК 7308 ВА

2.Автомобил марка „УАЗ”,  модел „452”/фургон/ с ДК № РК 2361 АР

3.Автомобил марка „УАЗ”, модел „452” /фургон/ с ДК № РК 1256 АН

4.Багер марка „Болгар”, модел ТК 80 с ДК без регистрация

 

С начална тръжна цена с ДДС:

1.Автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК № РК 7308 ВА- 540 /петстотин и четиридесет лева/.

2.Автомобил марка „УАЗ”,  модел „452”/фургон/ с ДК № РК 2361 АР- 950 /деветстотин и петдесет лева/.

3.Автомобил марка „УАЗ”, модел „452” /фургон/ с ДК № РК 1256 АН- 950 /деветстотин и петдесет лева/.

4.Багер марка „Болгар”, модел „ТК 80” с ДК без регистрация- 7 000 /седем хиляди лева/.

 

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 29.05.2020 год.  :

-10.00 часа- за движима вещ по т.1;

-10.30 часа – за движима вещ по т.2 ;

-11.00 часа – за движима вещ по т. 3

-11.30 часа – за движима вещ по т. 4

в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа на 28.05.2020 год.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева ( двадесет лева ) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Депозитът за участие в търга е в размер на 10% /десет на сто/ от първоначалната тръжна месечна наемна цена, за съответният обект, внесен  касата на община Ковачевци , до 28.05.2020 год.

Офертите за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 28.05.2020 год. в деловодството на община Ковачевци.

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на обектите може да бъде да получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.