Обяви »

 

          ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

             ОБЛАСТ ПЕРНИК

    с. Ковачевци 2450; тел.0884705034/0884705038

                        kovachevtsi.com             e-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 70 000 лева се прибавя сумата  6 535 лева и сумата става

76 535 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 100 975 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 147 975 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 000 лева се прибавят 200 лева и за оценки става 2 200 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 000 лв. се добавя 200 лв. и за обявления става        2 200 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 7 400 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нова точка 15:

 

15. ПИ 10 махала Ланзова по плана на с.Егълница с площ 768 кв.м.

 

3.       В ЧАСТ VI: Продажба на движими вещи, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нова точка 5:

5. Булдозер верижен марка и модел ДТ75 Мс ДК № без регистрация