Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

15/20.05.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че са изработени:

-         Изменение на ПУП – ПРЗ за обособяване на нови УПИ I – за произведствени и складови дейности и УПИ II – за депо в нов кв.61 и улица – тупик О.Т.133а- О.Т.133б по рег. план на с.Сирищник, Община Ковачевци;

-         Изменение на ПУП – ПРЗ на с.Ковачевци, за УПИ VII- за Обнс, сграда за общ. организации, културен дом и озеленяване, кв.101;

-         Изменение на ПУП – ПР за кв. 53 и кв.54, с.Ковачевци

Проектите са с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката в сградата на общината (2 етаж) и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци