Обяви »

СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 70 000 лева се прибавя сумата  23 686 лева и сумата става

93 686 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 118 126 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 165 126лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 000 лева се прибавят 400 лева и за оценки става 2 400 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 000 лв. се добавя 400 лв. и за обявления става        2 400 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 7 800 лева.

 

2.В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 15, 16 и 17:

 

15. ПИ 10 махала Ланзова по плана на с.Егълница с площ 768 кв.м.
16. УПИ I-217 кв.57  по плана на с.Сирищник с площ 996 кв.м. /по суперфиция земя/
17. УПИ VIII кв.3  по плана на с.Ракиловци с площ 858 кв.м.

 

 

 

 

3. В ЧАСТ VI: Продажба на движими вещи, спроменя  по следния начин:

 

Добавят се нова точка 5:

5. Булдозер верижен марка и модел ДТ 75 М с ДК № без регистрация

       

 

4. Добавя се нова част VII:

 

VII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА:

 

За прехвърляне за управление на „Ковачевци-2016” ЕООД

 

1. Спортен комплекс „Димитровец” в УПИ XXIV-1148 кв.49 с площ 16 900 кв.м. ведно със стадион, спортна зала- ЗП- 481.73 кв.м. и РЗП- 481.73 кв.м; сграда за съблекалните със ЗП 75.26 кв.м. и РЗП 169.02. кв.м. ; помощна сграда- ЗП 33.78 кв.м. и РЗП 33.78 кв.м. ; външен санитарен възел- ЗП- 14 кв.м. и РЗП- 14 кв.м.; трибуни с площ 1896.86 кв.м.; коментаторски пункт- ЗП- 77 кв.м. и РЗП- 77 кв.м. в с. Ковачевци

и

УПИ XXVII-1188, кв.49, с площ 5 305 кв.м. ведно със 14 броя къщи за настаняване на гостуващи отбори- 7 броя тип „А”- ЗП 89.30 кв.м. и 7 броя тип „Б” ЗП 89.30 кв.м. и РЗП на 14 бр. къщи 1250.20 кв.м.  в с . Ковачевци