Обяви »

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД  214/27.05.2020г.

с. Ковачевци

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и т. 8,чл. 44, ал.2, и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73 от Административно процесуалния кодекс,  чл. 63 ал. 4 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД-01-277/26.05.2020г. на Министъра на здравеопазването във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка и предложение на държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната, във връзка с Доклад Вх.№ДРУ-68/22.05.20 г. на Вр.ИД Директор на ДГ „Радост“-с.Лобош,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА  дейността на Детска градина „Радост“ с. Лобош, Община Ковачевци.

 

II.Възлагам на Директора на ДГ „Радост“-с.Лобош – Милена Найденова да организира продължаването на обучението на децата в електронна среда, съгласно писмо на МОН изх. №9105-173 от 20.05.2020г.

 

III.При настъпване на нови обстоятелства и по преценка на Директор на ДГ „Радост“-с.Лобош, да бъдат извършени всички необходими действия относно допитване до родителите за нагласата им за евентуално подновяване на посещенията в Детската градина.

 

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на  всички длъжностните лица, имащи отношение към предприетите мерки за сведение и изпълнение и да се обяви на интернет страницата на общината и на информационните табла.

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

Кмет на Община Ковачевци

Заповед РД 214 от 27.05.2020 г.