Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№16/27.05.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява одобрено изменение на ПУП (подробен устройствен план) план застрояване за ПИ 37513.89.23 по КК на с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, с възложител: Мариана Л.Юсеф и издадена Заповед № РД-213/27.05.2020г. на Кмета на Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изменението на ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

SKM_C25820052714080 (1)