Актуална тема »

                                         МИНИСТЕРСТВО  НА  ВЪТРЕШНИТЕ  РАБОТИ             

             ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”ПЕРНИК     

  РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” РАДОМИР

гр. Радомир, ул. „Люлякова” № 3, тел. 0777-8-24-72

 

Рег.№7308р-753

02.06.2020г.

 

Във връзка с осигуряването на правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, на основание чл.125, ал.1  от Закона за МВР и в изпълнение изискванията на „Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейностти в земеделски земи” на МВР и Министерство на земеделието и храните /Обн. ДВ.бр.105/19.12.2014 г./

 

 

1. Да се проведе инструктаж по пожарна безопасност на всички участници в прибирането на реколтата и се изготви протокол.

 

2. Да се оборудва земеделската техника, фуражните площадки и складовете за зърно с технически изправни пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари съгласно приложение №2 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. Същите се удостоверяват с протокол за техническото състояние издадено от лицензирани фирми.

 

3. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) НЕ СЕ РАЗРЕШАВА паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници, съгласно чл. 12 от Наредба №8121з-968/10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейностти в земеделски земи на МВР и Министерство на земеделието и храните /Обн. ДВ.бр.105/19.12.2014 г./

 

4. Жътвата да започне с прожънване и изораване на противопожарни ивици с широчина най-малко 6 м от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове, около съоръженията (жерета, стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи и най-малко 10 м от оградите на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти. По време на жътва в житни блокове с площ над 100 дка да се осигурява дежурство на  трактор с водач с прикачен най-малко четирикорпусен плуг.

 

 

Който не изпълни или наруши изискванията на Наредба №8121з-968/10.12.2014г за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейностти в земеделски земи, носи административно-наказателна отговорност по Закона за МВР.

 

 

НАЧАЛНИК РСПБЗН:

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

Тодор Тодоров

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1, т. 7, чл. 17, ал. 2 и чл. 20, ал. 2

ТАБЛИЦА

за окомплектоване на площадките за зареждане с ЛЗТ и ГТ и на земеделската техника с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене

 

Наименование

Искрогасител

за всяка

ауспухова

тръба*, бр.

Прахов пожарогасител

(6 кг)  или

с СО2 (5 кг), бр.

Пожарогасител

на водна основа

(9 л),

бр.

Лопата,

бр.

Вила,

бр.

Канджа,

бр.

Противопожарно

одеяло с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m, бр.

Тупалка,

бр.

Съд с 200 л

вода и с 2 бр.

кофи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Зърнокомбайн

1

2

2 за пожари клас В

1

-

-

1

2

-

2

Трактор

1

1

-

-

-

-

-

2

-

3

Автомобил – товарен

1

1

-

-

-

-

-

2

-

4

Сламопреса

-

-

-

-

-

-

-

1

-

5

Сламосъбирачки

-

-

-

-

-

-

-

1

-

6

Семечистачни

машини

-

-

-

-

-

-

-

1

-

7

Ремарке

-

-

-

1

-

1

-

2

-

8

Временна площадка

 

за зарежд. на маш.

с ЛЗТ и ГТ (200 м2)

-

2 с клас на праха ВС

2 за пожари клас В

-

-

-

2 – тежък тип

-

1

 

 

* Изискванията не се отнасят за земеделска техника с турбокомпресори и двигатели с повече от един шумозаглушител.

 

 

Забележка: Техниката за пожарогасене по чл. 17, ал. 2 се състои от прикачно ремарке с цистерна с вода най-малко 2000 л, с помпа и осигурено теглително средство. Тази техника се оборудва с един двупътен разклонител с щорцови съединители, два шланга с диаметър 52 мм и минимална дължина по 10 м, един струйник със спирателен кран 52 мм и два струйника за разпръсната струя. Пожарогасителното съоръжение може да бъде заменено с поливомиячна машина или пожарен автомобил.

 

 

Брошура горски пожари