Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

19/16.06.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено попълване на кадастрален план – имот нов планоснимачен номер 1 и съществуващите в него сгради по кадастралния план на с.Сирищник, мах. „Джилни рид” , община Ковачевци, област Перник , с възложител: Иван М. Иванов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци