Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

21/25.06.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено попълване на кадастрален план – имот №3, махала „Паунова”/ „Тайкова”, с.Егълница, община Ковачевци, област Перник, с възложители: Илияна В. Арнаудова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци