Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

23/30.06.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване имот №1 и сградата в него, махала „Пуева”, с.Косача, община Ковачевци, област Перник , с възложители: Марин Ал. Методиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното  попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци