Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповед №РД-299/06.07.2020год.

 

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи а именно:

 

1. Булдозер – верижен, марка и модел ДТ75 Мс ДК № без регистрация

С начална тръжна цена: 1 700 /хиляда и седемстотин лева/ с ДДС или

1 416.17 лв. / хиляда четиристотин и шестнадесет лева и седемнадесет ст./ без ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 07.08.2020 год. от 13.00 часа

в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа на 06.08.2020 год.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева ( двадесет лева ) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Депозитът за участие в търга е в размер на 10% /десет на сто/ от първоначалната тръжна месечна наемна цена, за съответният обект, внесен  касата на община Ковачевци , до 06.08.2020 год.

Офертите за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 06.08.2020 год. в деловодството на община Ковачевци.

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на обектите може да бъде да получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.