Обяви »

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -301/06.07.2020г.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

1. Урегулиран Поземлен имот VIII кв.3,   с  площ 858 кв.м., находящ се в с. Ракиловци, с граници по скица:

 

ИЗТОК:  УПИ IX

ЗАПАД:  УПИ VII

СЕВЕР: Улица

ЮГ: Озеленяване

 

с начална тръжна цена 11 737 /единадесет хиляди седемстотин тридесет и седем лева /, с вкл. ДДС или 9 780.83 лв. /девет хиляди седемстотин и осемдесет лева и осемдесет и три ст./ без ДДС

 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 07.08.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 06.08.2020 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 06.08.2020 год.