Обяви »

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -300/06.07.2020г.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

1. ПИ 10 махала Ланзова по плана на с. Егълница с площ 768 кв.м. с граници по скица:

 

ИЗТОК:  Улица, Ланзова мах.

ЗАПАД:  Наследници на Крум Ланзов и Георги Йорданов

СЕВЕР: Улица

ЮГ: Неустановена собственост

 

с начална тръжна цена  4 835 /четири хиляди осемстотин тридесет и пет лева /, с вкл. ДДС или 4 029.17 лв. /четири хиляди и двадесет и девет лева и седемнадесет ст./ без ДДС.

 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 07.08.2020 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 06.08.2020 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 06.08.2020 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 06.08.2020 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79