Обяви »

 О Б Я В Л Е Н И Е

24/07.07.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява одобрен проект за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – План за регулация и застрояване в обхвата на кв. 17, с.Косача, община Ковачевци, област Перник. и издадена заповед №РД-309/07.07.2020г. на Кмета на Община Ковачевци, с възложители: Снежанка П.Янкова и Веселинка П. Нейчева.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното  попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

Заповед-и-ПУП