Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

25/08.07.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване имот №1, махала „Водениците”, с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник , с възложители: Насл. на Божидар Ст. Михайлов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното  попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци