Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 26/13.07.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с.Сирищник, община Ковачевци – с о.т. 295 през о.т. 284 до о.т. 282”, с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното инвестиционно предложение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци