Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

29/31.07.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработен ПУП – ПРЗ за УПИ II-409, кв.35 и ПИ  №43918.13.132 по кадастралния план на с.Лобош, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Емил Чучулков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработения ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци