Обяви »

 О Б Я В Л Е Н И Е

№30/03.08.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на имот с нов пл.номер 24 и съществуващите в него сгради по кадастралния план на с.Егълница, махала „Беловска”, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Асен Симеонов Рангелов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци