Обяви »

 О Б Я В Л Е Н И Е

31/10.08.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на имот с нов пл.номер 2 и съществуващата в него сграда по кадастралния план на с.Калище, махала „Бачова”, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Любен Б.Попов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.