Обяви »

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и  Заповед №РД-352/12.08.2020г. на Кмета на Община Ковачевци, Общинска администрация Ковачевци

 

О Б Я В Я В А:

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи а именно:

1. Булдозер – верижен, марка и модел ДТ75 Мс ДК № без регистрация

С начална тръжна цена: 1 700 (хиляда и седемстотин лева) с ДДС или  1 416.17 лв.  (хиляда четиристотин и шестнадесет лева и седемнадесет ст.) без ДДС.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 14.09.2020г. от 10.00 часа

в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа на 11.09.2020г.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева ( двадесет лева) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Депозитът за участие в търга е в размер на 10% /десет на сто/ от първоначалната тръжна месечна наемна цена, за съответният обект, внесен касата на община Ковачевци  до 11.09.2020 г.

Офертите за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 11.09.2020 г. в деловодството на община Ковачевци.

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на обектите може да бъде да получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79