Новини »

 

 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

 

От  Васил Станимиров  Кмет на Община Ковачевци

 

 

ОТНОСНО: Отмяна на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията община Ковачевци

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията община Ковачевци е приета с Решение №253/29.09.2009г. В Общински съвет Ковачевци е постъпил Протест от Окръжна прокуратура Перник с Вх.№72/26.03.2020г., с който предлагат на Административен съд Перник да постанови Решение, с което да отмени изцяло Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията община Ковачевци, за което е уведомена общинска администрация Ковачевци с Писмо от  общински съвет Ковачевци с Вх.№П-1431/11.08.2020г.

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,  в изпълнение на чл.28 от ЗНА, представям за разглеждане на Общински съвет Ковачевци настоящия Доклад относно отмяна на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията община Ковачевци.

Мотиви към Проект за отмяна на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията община Ковачевци

 

I.Причини, налагащи приемането на отмяна на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията община Ковачевци.

 

В общински съвет Ковачевци е постъпил Протест от Окръжна прокуратура Перник с Вх.№72/26.03.2020г., с който предлагат на Административен съд Перник да постанови Решение, с което да отмени изцяло Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията община Ковачевци. В Протеста е посочено, че обществените отношения, свързани с пожарната безопасност е една от основните дейности на МВР. В така действащия специален ЗМВР няма разпоредба, с която да се дават правомощия на местния орган да издава подзаконов нормативен акт., т.е Общински съвет Ковачевци с приемането на Наредбата е разширил приложното поле на дадените му в чл.8 от ЗНА и чл.76,ал.1 от АПК компетенции.

 

II.Цели, които се поставят с предложения проект

 

Отстраняване на констатираното нарушение от Окръжна прокуратура Перник

Отмяна на подзаконовия, нормативен акт от местно значение, който е в противоречие с действащото законодателство.

Актуализиране на нормативната база на община Ковачевци.

III.Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта

Не са необходими допълнителни средства

IV.Очаквани резултати от прилагането

С приемането на отмяната на Наредба за осигуряване на пожарна безопасност на територията община Ковачевци, ще се приведе в съответствие нормативната база на общината

V.Анализ на съответствието с правото на Европейски съюз

Предложеният проект за решение е в съответствие с правото на ЕС.

VI. Срок за предложения и становища по проекта – 30 дни от датата на публикуване на интернет страницата на Община Ковачевци. Предложенията и становищата следва да бъдат депозирани в деловодството на община Ковачевци или на електронната поща на общината  – oba_kovachevtsi@abv.bg

Предвид изложеното предлагам на Вашето внимание:

 

 

Внася:

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци