Обяви »

    

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

         Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция „Земеделие“–Перник

                                                                                                   

                                                                 З А П О В Е Д

 

№ РД-222/03.08.2020 г.

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи относно сключването на споразумения в землищата на община Ковачевци и чл. 72б, ал. 1, изр. второ от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските

  О П Р Е Д Е Л Я М:

Състав на комисиите по землища, както следва:

-      с. Ковачевци

Председател: Валери Райчев – началник на ОСЗ – Земен

И членове:

           1.Севделина Георгиева–гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2.Боряна Асенова – ст. експерт ОСЗ – Ковачевци

3.Представител на СГКК-гр. Перник

4.Кмета на община Ковачевци или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Веселин Манчев – ст. експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Ракиловци

Председател: Валери Райчев – началник на ОСЗ – Земен

И членове:

1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2.Боряна Асенова – ст. експерт ОСЗ – Ковачевци

3.Представител на СГКК-гр. Перник

4.Кметски наместник на с. Ракиловци или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Веселин Манчев – ст. експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Калище

Председател: Валери Райчев – началник на ОСЗ – Земен

           И членове:

           1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

           2.Боряна Асенова – ст. експерт ОСЗ – Ковачевци

           3.Представител на СГКК-гр. Перник

           4.Кмет на с. Калище или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Веселин Манчев – ст. експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Егълница

          Председател: Валери Райчев – началник на ОСЗ – Земен

И членове:

1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2.Боряна Асенова – ст. експерт ОСЗ – Ковачевци

3.Представител на СГКК-гр. Перник

4.Кмет на с. Егълница или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Веселин Манчев – ст. експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Лобош

Председател: Валери Райчев – началник на ОСЗ – Земен

           И членове:

           1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

           2.Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

           3.Представител на СГКК-гр. Перник

           4.Кмет на с. Лобош или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Веселин Манчев – ст. експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Слатино

           Председател: Валери Райчев – началник на ОСЗ – Земен

И членове:

1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2.Боряна Асенова – ст. експерт ОСЗ – Ковачевци

3.Представител на СГКК-гр. Перник

4.Кметски наместник на с. Слатино или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Веселин Манчев – ст. експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Сирищник

Председател: Валери Райчев – началник на ОСЗ – Земен

           И членове:

           1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

           2.Боряна Асенова – ст. експерт ОСЗ – Ковачевци

           3.Представител на СГКК-гр. Перник

           4.Кмет на с. Сирищник или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Веселин Манчев – ст. експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Светля

Председател: Валери Райчев – началник на ОСЗ – Земен

           И членове:

           1.Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

           2.Боряна Асенова – ст. експерт ОСЗ – Ковачевци

           3.Представител на СГКК-гр. Перник

           4.Кметски наместник на с. Светля или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Веселин Манчев – ст. експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Чепино    

Председател: Валери Райчев – началник на ОСЗ – Земен

           И членове:

           1.Севделина Георгиева– гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

           2.Боряна Асенова – ст. експерт ОСЗ – Ковачевци

           3.Представител на СГКК-гр. Перник

           4.Кметски наместник на с. Чепино или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Веселин Манчев – ст. експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

Със задача:

      Да ръководи сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище за стопанската 2020/2021 година или в случай, че не се постигне доброволно споразумение, да състави проект за служебно разпределение по реда, определен в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. За работата си всяка комисия да изготви доклад до директора на ОД „Земеделие“ – Перник, съгласно чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

      Комисиите осъществяват правомощията си в съответствие с разпоредбите на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, уреждащи условията и реда за определяне на масивите за ползване на земеделските земи.

      Настоящата заповед да се обяви в кметствата и в сградата на Общинската служба по земеделие – Ковачевци и да се публикува на интернет страницата на Община Ковачевци и на ОД „Земеделие“–Перник.

      Заповедта да се сведе до знанието на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

    

 

 

      АННА ЦВЕТКОВА    -п-

     Директор на ОД“Земеделие“ – Перник