Обяви »

З А П О В Е Д

№. 356/13.08.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 1 от Протокол № 6/11.08.2020г. на Общински експертен съвет по устройство на територията и Решение №84 на Общински съвет – Ковачевци от 30.04.2020г.

О Д О Б Р Я В А М:

 

 

ПУП (подробен устройствен план) – План за регулация и застрояване на УПИ II-409, кв. 35 по регулационния план и ПИ №43918.13.132 по кадастралната карта на с.Лобош, община Ковачевци, област Перник.

Поземлен имот № 43918.13.132 , с. Лобош, община Ковачевци е с площ 1765 кв.м.”. С ПУП – План за регулация и застрояване се променя предназначението на Поземлен имот № 43918.13.132 от земеделска земя – „пасище” в земя „за жилищно строителство” и обединяването му с УПИ II-409, кв. 35 по плана на с.Лобош, Община Ковачевци, област Перник.

С ПУП – ПЗ се регламентира зона за застрояване, която отстои на 5,0 метра от югоизточната граница и на 3,0 метра от западната, северната и южната имотни граници.

Устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 60 %;

-          Интензивност на застрояване – от 1.2;

-          Озеленена площ – мин. 40 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м.;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

 

 

 

………………………

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци

 

SKM_C250i20081413370 (1)

SKM_C250i20081413371