Обяви »

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЪСТАВЕН КОНСТАТИВЕН АКТ №3/12.08.2020Г.

 

ДО

ДЕЯН МИХАЙЛОВ САЗДОВ

ГР.СОФИЯ, КВ. ДРАГАЛЕВЦИ, УЛ. „ДИМИТЪР КАНТАКУЗИН”№34

 

Уведомяваме Ви, че е съставен Констативен акт №3 от 12.08.2020г. за незаконно строителство – паянтова жилищна сграда – подмяна на покривна конструкция в УПИ I-104, кв.10 по регулационния и кадастрален план на с.Косача.

Със съдържанието на  Констативен акт №3 от 12.08.2020г. може да се запознаете в сградата на Община Ковачевци – Дирекция „ТУЕМПР”.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения в Община Ковачевци.