Обяви »

 О Б Я В Л Е Н И Е

39/28.09.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява на гражданите на Община Ковачевци Уведомение от „ПЕРНИК ЛАН” ООД за инвестиционно намерение за „Въздушна оптична кабелна мрежа- разширение и абонатни отклонения в община Ковачевци за предоставяне на интернет базирани услуги и телевизия”.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с уведомлението и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци